นโยบายความเป็นส่วนตัว Reeeed.com

บทนำ

Reeeed มีการเก็บข้อมูลสมาชิกผู้ใช้งาน ประกอบด้วยข้อมูล ชื่อ-นามสกุล อีเมล รหัสผ่าน อายุ เพศ หรือดึงข้อมูลเหล่านี้จากการสมัครผ่าน Social Login IP Address cookie ประวัติการใช้งาน ข้อมูลอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ ข้อมูลแอปพลิเคชั่นที่ติดตั้งอยู่ในอุปกรณ์ ข้อมูลการจ่ายเงิน โดยเก็บไว้ในระบบ ทั้งนี้จะไม่มีผู้ใช้งาน และบุคคลอื่นสามารถเข้าถึงข้อมูลนี้ได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้สามารถเข้าใช้งานขั้นพื้นฐานโดยไม่ต้องสมัครสมาชิกและไม่เปิดเผยตัวตนได้เช่นกัน
ข้อมูลที่เก็บไว้ จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
- ส่งข้อมูล ข่าวสาร รวมถึงการแจ้งเตือนต่างๆ
- ดูสถิติพฤติกรรมการอ่าน เพื่อพัฒนา จัดสรรเนื้อหาใหม่ๆ
- ปรับปรุงประสบการณ์การใช้งาน เพื่อให้ตรงกับผู้ใช้
ทั้งนี้ Reeeed ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไข และ/หรือ การปรับเปลี่ยนนโยบายความเป็นส่วนตัว โดยจะแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบถึงการปรับปรุงนโยบายไว้เว็บไซต์ Reeeed.com ซึ่งการใช้งานหลังจากปรับปรุงนโยบายดังกล่าว ถือว่าผู้ใช้งานยอมรับการแก้ไขปรับปรุงใดๆ ที่ทำขึ้นกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

การเก็บข้อมูล

Reeeed มีการเก็บข้อมูลเมื่อ
1. เมื่อสมัครสมาชิก โดยในหน้าสมัครสมาชิก จะปรากฎนโยบายความเป็นส่วนตัว เมื่อผู้ใช้งานคลิกยืนยัน จะถือว่าผู้ใช้งานยอมรับว่าได้รับการแจ้งและเข้าใจถึงเงื่อนไขของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้
2. เมื่อผู้ใช้งานเชื่อมต่อบัญชีกับเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นของบุคคลภายนอก
3. เมื่อผู้ใช้งานและทำธุรกรรมบนแพลตฟอร์ม
4. เมื่อผู้ใช้งานเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายต่างๆ บนแพลตฟอร์ม
5. เมื่อผู้ใช้งานให้ความคิดเห็นบนแพลตฟอร์ม
6. เมื่อผู้ใช้งานส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้กับ Reeeed ด้วยเหตุผลใดก็ตาม
ขอบเขตดังกล่าวข้างต้นไม่ได้ระบุไว้โดยละเอียดถี่ถ้วน เป็นเพียงตัวอย่างทั่วไปเมื่อ Reeeed เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน

การเก็บ Cookie

Reeeed เก็บ cookies เพื่อจำการใช้งานของผู้ใช้งาน เพื่อพัฒนาและปรับปรุงประสบการณ์การใช้งาน โดยอาจมีการใช้บริการของบริษัทหรือบุคคลที่สาม ซึ่งจะไม่มีการใช้ข้อมูลส่วนนี้เพื่อประโยชน์อื่นๆ นอกจากพัฒนาแพลตฟอร์ม

การปกป้องข้อมูล

Reeeed เข้ารหัสการส่งข้อมูลต่างๆ ในเว็บไซต์ด้วย SSL สำหรับข้อมูลบัตรเครดิต Reeeed เข้ารหัสและส่งถึงผู้ให้บริการ Payment Gateway ที่มีความปลอดภัยตามมาตรฐาน PCI-DSS โดย Reeeed ไม่เก็บข้อมูลที่เกี่ยวกับบัตรเครดิตไว้เอง

การใช้ข้อมูล

1. เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถใช้บริการอย่างราบรื่นมากขึ้น
2. เพื่อดูแลการใช้งานโดยทั่วไป รวมถึงการสร้างและบริหารจัดการบัญชีสมาชิกเพื่อแก้ไขปัญหาด้านเทคนิค และเพื่อเปิดใช้งานฟีเจอร์ต่างๆ
3. เพื่อส่งข้อมูล ข่าวสาร รวมถึงการแจ้งเตือนต่างๆ เมื่อจำเป็น
4. เพื่อปรับปรุงรูปแบบหรือเนื้อหาของหน้าเว็บเพจบนแพลตฟอร์ม
5. เพื่อทำการวิจัยเกี่ยวกับข้อมูลประชากรและพฤติกรรมของผู้ใช้
6. เพื่อระบุผู้เข้าชมบนแพลตฟอร์ม ดูสถิติพฤติกรรมการใช้งานและวิเคราะห์ เพื่อพัฒนา/ปรับปรุงแพลตฟอร์ม
Reeeed อาจเก็บรักษาข้อมูลที่ได้จัดเก็บไว้ รวมถึงสังเกตการณ์บนเครือข่ายและในฐานข้อมูลของผู้ใช้งานได้นานเท่าที่จำเป็น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ข้างต้น

การแบ่งปันข้อมูล

1. Reeeed อาจแบ่งปันข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้ กับบริษัทในเครือ (บริษัทที่อยู่ภายใต้การครอบครองหรือความควบคุมเดียวกัน) หรือกลุ่มบริษัทซึ่งร่วมกันให้บริการ ซึ่งตั้งอยู่ทั้งในประเทศไทยและในประเทศอื่น เพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้น และจะปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้
2. Reeeed จะไม่แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานกับบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่บริษัทในเครือหรือกลุ่มบริษัทร่วมให้บริการ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตอย่างเฉพาะเจาะจงจากผู้ใช้งานให้กระทำได้ หรือเว้นแต่ในกรณีต่อไปนี้
a) ผู้ใช้งานตกลงและยินยอมให้สามารถแบ่งปัน เปิดเผย ส่ง โอนข้อมูล
b) มีคำสั่งทางกฎหมาย
นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จัดทำล่าสุดในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561
ทีมงาน Reeeed